آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

24 دیهنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دوره اول پسرانه

کلیله و دمنه

مجید مهری

کلیله و دمنه

دبستان دوره اول پسرانه

کلیله و دمنه

مجید مهری

کلیله و دمنه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه دوره اول

مهسا اعلایی

مسابقه: طرح جابر

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول

نیایش زارعان

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول

نیایش زارعان

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

اميد رفيعي دولت آبادي

1384/03/23

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

اميرحسين داوري دولت آبادي

1384/03/24

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

محمد فتاحي دولت آبادي

1384/03/25

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

سيدمرتضي ميرمعصومي كرمي

1382/03/24

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه

عرفان جهانگيري

1382/03/24

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه حبيبي دستجردي

1385/03/27

هنرستان تربیت بدنی پسرانه

فرزان صادقي

1383/03/24